28 Април е обявен от Международната организация на труда (МОТ) за международен ден за безопасност и здраве при работа.

 

Международният ден за безопасност и здраве при работа е ежегодна кампания за осигуряване на безопасни, здравословни и достойни работни места, в което голяма роля играят работодателите и службите по трудова медицина. Отбелязването му е част от глобалната стратегия на Международната организация на труда за безопасност, здраве при работа и околна среда и от политиката за пропагандирането й. Международната организация на труда отбелязва този ден от 2003 г. насам като насочва вниманието към последните тенденции в областта на безопасността и здравето при работа, значението на превенцията на злополуките и професионалните болести и насърчаването на усилията на тристранните партньори в тази посока.

 

Избраната от Международната организация на труда тема за 2011 г. беше "Промоция на безопасността и здравето в зелената икономика". Светът постепенно се ориентира към т.нар. зелена или екологична икономика. Особенно важно е проблемите на БЗР да бъдат интегрирани още на този етап в политиките за създаване на зелени работни места. Дори и на работните места, считани за екологични, е възможно да се използват небезопасни технологии. На тези работни места трябва не само да се опазва околната среда, а и безопасността и здравето на работещите.

 

В програмата на Международната организация на труда за зелени работни места се посочва, че зелената икономика има решаващо значение за постигането на икономическо и социално развитие, което осигурява устойчива околна среда. Според дефиницията на Международната организация на труда зелени са работните места, които способстват за намаляване на негативния ефект върху околната среда и водят до създаването на фирми и икономика, които са устойчиви от гледна точка на околната среда и обществото. Това са достойни работни места, на които се изразходват по-малко енергия и суровини, намаляват се емисиите на парникови газове, отпадъците и замърсяването са сведени до минимум и е осигурена защита и възстановяване на екосистемите.

 

Европейският съюз също залага на екологичния бизнес. Прогнозите са, че в близко бъдеще екологично неефективните работни места ще изчезнат, а работещите ще трябва да усвоят нови умения и да се преселят в нови райони.

 

Това трябва да ни подготви, че ще има преструктуриране на пазара на работна ръка към нови райони способни да отговорят на изискванията на бъдещето, а работещите трябва да бъдат подготвени и знаят, че усвояването на нови умения и заемането на нови работни позиции само ще подобрят качеството им на живот.

 

Докладът на Международната организация на труда, посветен на БЗР в зелената икономика, ще бъде публикуван на страницата на центъра CIS на сайта на НЦОЗА.

 

Източник : Информационен бюлетин по безопасност и трудова медицина- брй 1/2012 г.