На практика е невъзможно предварително да се предвидят всички житейски ситуации, в които може да бъде необходима адвокатската помощ оказвана от професионални юристи. Това могат да бъдат както неприятните ситуации свързани със защитата на задържано лице, привлечено като заподозрян или обвиняем, така и обикновени гражданско-правни спорове, като тази касаещи семейни или трудови правоотношения.

Законите с всеки ден все по-пълно и дълбоко навлизат в живота ни и започва да регулират все повече обществени отношения. За всеки нормален човек, пък дори и такъв отличаващ се с интелигентност над средната е изключително трудно да се справи в джунглата от закони и подзаконови нормативни актове, които се създават или изменят всеки ден. Когато сме изправени пред тези огромни обеми информация следва да си зададен въпросът: Следва ли да се хвърляме сляпо в материя, която не познаваме? Всеки разумен човек би се съгласил, че единственият правилен подход би бил да се потърси помощ от специалист адвокат, който да представи качествена юридическа помощ. Без значение от сложността на проблема, времето и естеството на казуса един добър адвокат винаги може да окаже безценна и ефективна подкрепа на своя клиент.

Правна помощ по наказателни дела.

Една от основните сфери в дейността на всеки един адвокат се явява защитата по наказателни дела. За да осъществява тази дейност освен качеството юрист, опитът и умелото боравене със законите защитникът по наказателни дела следва да има и адвокатска правоспособност. Адвокатите по наказателни дела могат да бъдат от голяма полза на своите клиенти предвид широките правомощия, които им са дадени от закона. Грамотното използване на този инструментариум от процесуални права може да доведе до благоприятен изход дори от наглед безнадеждна ситуация. За добрият адвокат по наказателно право не са пречка нито отдалечеността, нито правната сложност или пък политическата окраска на съответният процес. Той винаги е готов да поеме върху себе си отговорността да защити обвиняемия или заподозряния и да се превърне в гаранция за съблюдаването на законните права и интереси на своя доверител.

Правна помощ по граждански дела.

Наказателните дела не са единственото направление в дейността на адвокатите. Голяма част от професионалните юристи могат да поемат върху себе си адвокатската защита по гражданско-правни спорове. Това са споровете по защита правата на потребителите, ПТП, застрахователните, договорните, търговските и т.н. казуси. Специализираните адвокатски кантори могат да окажат квалифицирана правна помощ практически във всяка сфера на гражданското право. Важно е когато търсите юридическа консултация да имате възможност да се срещнете с вашият юрист и лично. Много често е напълно възможно чрез няколко минутна юридическа консултация да бъдат определени границите на проблема и възможните варианти за разрешаването му. За това и не е задължително да сключвате договор за процесуално представителство. Добрият адвокатски съвет може да се окаже малката стъпка, която да ви отведе до крайната цел, която винаги е благоприятно решаване на даден правен проблем.